با توجه به رویکرد برخی سازمان ها بر برون سپاری بسیاری از فعالیت ها و گستره کاری پیمانکاران ، اهمیت نظارت پیوسته و دقیق بر فعالیت آنان را از لحاظ رعایت اصول HSE  دو¬چندان می کند. نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران ، از اهم مسائلی است که می تواند در جلوگیری از بروز حوادث و آسیب های انسانی ، تجهیزاتی و محیط زیستی موثر باشد.