در هر پروژه مهمترین موردی که علاوه بر  مسائل فنی می بایست توسط عوامل اجرایی پروژه رعایت شود اصول ایمنی است.در این راستا صلاحیت تک تک عوامل اجرایی پروژه باید مورد تأیید قرار بگیرد بدین منظور شرکت های پیمانکاری جهت ورود به مناقصات و اکثر قراردادهایشان با کارفرمایان باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را اخذ نمایند. وظیفه بررسی و سپس تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران  با در اختیار داشتن کادری متخصص و امین آماده ارائه خدمات در زمینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.