شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران در زمینه نظارت بر بازرسی ساخت و نصب و بهینه سازی انواع نیروگاههای برق آبی از پیشگامان این صنعت بوده است و به تعدادی از پروژه هایی که به انجام شده، در حال بهره برداری و در دست اجرا است اشاره می شود:

- نیروگاه کرخه

- بهینه سازی نیروگاه شهید عباسپور

- نیروگاه کارون 3

نیروگاه کارون 4

- نیروگاه مسجد سلیمان

- نیروگاه داریان

- نیروگاه ارس

- نیروگاه منج