یکی از مهمترین فعالیتهای شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران نظارت بر ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال انواع سدها، از جمله بتنی، خاکی، و سنگریزه ای می باشد و این شرکت بازرسی از ابتدای تأسیس تا کنون حدود یکصد سد را نظارت نموده است.

از جمله مهمترین و بزرگترین پروژه های سد سازی شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران که به پایان رسیده، در حال بهره برداری و در دست اجرا است در زیر به آنها اشاره می شود:

ردیف نام سد نام کارفرما نام مشاور
1 سد کرخه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
2 سد کارون ۴ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
3 سد سیمره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
4 سد داریان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
5 سد خرسان ۳ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
6 سد بختیاری ششرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مشانیر
7 سد ژاوه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مشانیر
8 سد سردشت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس
9 بهینه سازی سد شهید عباسپور سازمان آب و برق خوزستان شرکت مهندسی مشانیر ومهاب قدس
10 سد هیروی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت مهندسی مهاب قدس