یکی از بخشهای زیر مجموعه واحد آب و آبفا، نظارت و بازرسی بر تولید انواع لوله، اتصالات، شیرآلات، الکتو پمپها و... بکار رفته در پروژه های انواع شبکه های آبیاری و زهکشی می باشد. اهم فعالیتهای شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران در این زمینه به شرح زیر می باشد.

 

ردیف نام کارفرما نام پروژه
1 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بازرسی فنی تجهیزات و لوله و اتصالات GRP شبکه آبیاری و زهکشی چمشیر
2 سازمان آب و برق خوزستان شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبادان و خرمشهر
3 موسسه جهاد نصر بازرسی فنی بر تجهیزات و لوله و اتصالات طرح زهکشی احیای اراضی خوزستان و ایلام
4 آب منطقه ای کرمانشاه شبکه آبیاری و زهکشی سد گیلانغرب
5 آب منطقه ای لرستان شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد ایوشان
6 آب منطقه ای کرمانشاه شبکه آبیاری و زهکشی سد جامیشان
7 آب منطقه ای ایلام شبکه آبیاری فرعی عین خوش فکع در سطح یک
8 توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) شبکه آبیاری اراضی سودجان
9 توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) شبکه آبیاری قطره ای افسر آباد و صفا آباد
10 آب منطقه ای کرمانشاه شبکه آبیاری و زهکشی تنگ حمام
11 آب منطقه ای کردستان شبکه آبیاری و زهکشی اراضی دشت بیلور