ایجاد و برقراری روشهای اجرایی در سازمان به منظور شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی لازم شامل :

-  کلیه فعالیتهای عادی و غیر عادی .

-  کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی و رفت و آمد دارند (شامل پیمانکاران و ...)                              

-  توجه به دامنه، طبیعت و زمان فعالیتها به منظور اطمینان از کنشی بودن آن به جای واکنشی .

-  توانایی طبقه بندی ریسکها و شناسایی ریسکهایی که باید بر اساس اقدامات تعریف شده در اهداف و برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای حذف و یا کنترل شوند .