همه روزه در مشاغل مختلف شاهد حوادث و بيماريهاي شغلي بسياري هستيم و بررسي آنها نشان مي¬دهد كه در اغلب موارد عامل اصلي ايجاد آنها يك رفتار غير ايمن است لذا در صورتيكه آموزشهاي ايمني به صورت صحيح و اثربخش اجرا شود هم باعت كاهش حوادث ميگردد و زمان هاي از دست رفته كاري كاهش ميابد.

لذا فراگیری آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بمنظور ارتقاء بهره‌وری شاغل نه تنها یک انتخاب بوده بلکه بعنوان یک ضرورت و الزام انکار ناپذیر در جهت حفظ و صیانت نیروی کار کشور محسوب میشود. شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران به¬عنوان یک بخش خصوصی فعال و ارائه دهندة خدمات فنی و مهندسی و با بهره‌مندی از منابع و امکانات و توانمندیهای کارشناسان