پس از بررسی توانمندیها وقابلیتهای شرکت توسط سازمان ملی استاندارد ایران با درخواست افزایش دامنه بازرسی شرکت در زمینه تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وهمچنین قطعات خودرو وانواع رنگها هم در بخش بازرسی و نمونه برداری از کالاهای تولید داخل و هم در بخش کالاهای وارداتی از آسیا و اروپا و اقیانوسیه موافقت شد.