روز چهار شنبه مورخ ١١/٠۶/٩۴ کمیته ارزیابی موسسه استاندارد با پیشنهاد شرکت مهندسی تجهیزات آب و برق ایران مبنی بر توسعه دامنه بازرسی کالای شرکت به تجهیزات و قطعات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز وپتروشیمی و همچنین انواع رنگهای صنعتی و قطعات خودرو موافقت نمود.