روزهای شنبه و  یکشنبه مورخ ١١ و ١٢ بهمن  ١٣٩٣ سایت های اجرائی  و بخشهای ستادی شرکت توسط بازرسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،موردارزیابی قرار گرفت و تطابق سیستم مدیریت کیفیت آن بر اساس استاندارد ١٧٠٢٠ موردتایید قرار گرفت.