شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران در تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶، موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردید.
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به عنوان تأییدی بر رعایت اصول ایمنی

درمحیط های کاری توسط شرکت بوده و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ارزیابی شرکتهای متقاضی و نهایتاً صدور این گواهینامه انتخاب گردیده است. نظر به تمهیدات و قوانین جدید وضع شده، شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران نیز پس از گذراندن مراحل تشکیل و تکمیل پرونده، گذراندن دورههای آموزشی ایمنی توسط مدیران و کارشناسان این شرکت (اخذ گواهینامه دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار ) و انجام بازرسی تعدادی از پروژههای خود توسط بازرسین اداره بازرسی کار استان تهران در این خصوص، حائز صلاحیت شناخته شد و موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردید.